PRIVACYVERKLARING

(for English, scroll down)

 

Nancy Vermeulen respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.


Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. 

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): www.nancyvermeulen.be

2. Verwerkingsverantwoordelijke (hierna ook: “De beheerder”): Nancy Vermeulen, gevestigd te Wouwendonkstraat 94 bus 5, 2570 Duffel, Flanders, Belgium, kvk-nummer: BE0878.293.329.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

· De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, kunnen niet gebruikt worden voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

 

Artikel 3 - De content van de website 

· Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij verordening, richtlijn, wet of decreet door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan de beheerder. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website

· Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

·  de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

· alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

· de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

· De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

· De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

· vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

· vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

· De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

· Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.


· De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


De beheerder levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de beheerder de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De beheerder kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De beheerder geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De beheerder kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De beheerder verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

· Uw gegevens worden verzameld door Nancy Vermeulen. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

· De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. 

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

· Op grond van artikel 13 lid 2 sub b van de Vo. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of AVG)(Pb.L. 119, 4 mei 2016, err., Pb.L. 127, 23 mei 2018). en art. 37, §1, 5° Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (BS 5 september 2018) heeft eenieder recht om toegang tot en rectificatie of wissing van hem betreffende persoonsgegevens, en beperking van de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens

. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@nancyvermeulen.be.

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

· In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

· Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

· U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@nancyvermeulen.be.

 

· Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Artikel 11 - Cookies

· Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

· Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 

· U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


· Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.   

 

- Geanonymiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 

· Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

1. Strikt noodzakelijke cookies: One.com CookieInformationConsent

2. Marketing: Youtube - Google

Google Ads:

Sitewit.com

 • _swa_u - Wordt gebruikt voor statistiekenrapport en analyse - Strikt noodzakelijk - Duur: 999 dagen (of zoals ingesteld in de setup)
 • _swa_su #### (waarbij #### uw hoofdaccount is) - Wordt alleen gemaakt wanneer set_site_unique_id wordt gebruikt - Duur: 1000 dagen of 0 indien cookie in sessionOnly modus staat

Doubleclick.net

 • IDE - Wordt gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruikers te registreren met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren - Marketing / Analytics (Noodzakelijk om statistieken te krijgen voor de campagnes) - Duur: 2 jaar

analytics.sitewit.com

 • ASP.NET_SessionId - Behoudt de sessiestatus van de bezoeker gedurende paginabezoeken - Strikt Noodzakelijk - Duur: browsersessie
 • AWSELB - Wordt gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om reactietijden te optimaliseren - Strikt Noodzakelijk - Duur: browsersessie

connect.sitewit.com (alleen wanneer product is geactiveerd)

 • ASP.NET_SessionId - Behoudt de sessiestatus van de bezoeker gedurende paginabezoeken - Strikt Noodzakelijk - Duur: browsersessie
 • AWSELB - Wordt gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om reactietijden te optimaliseren - Strikt Noodzakelijk - Duur: browsersessie


·Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de beheerder en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

· Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/faq-themas/cookies

 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

· Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

· Op deze voorwaarden is Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 - Contact

· Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Nancy Vermeulen, info@nancyvermeulen.bePRIVACY STATEMENT

  

Nancy Vermeulen respects the privacy of visitors to its websites, in particular the rights of visitors with regard to the automated processing of personal data. Because of complete transparency with our customers, we have, therefore, formulated and implemented a policy with respect to these processing operations, their purpose and the possibilities for data subjects to exercise their rights as effectively as possible.

 

For all additional information on the protection of personal data, please visit the website of the Data Protection Authority:  https://www.dataprotectionauthority.be

 

Until you accept the use of cookies and other tracking systems on the website, we will not place analytical cookies and/or tracking cookies on your computer, mobile phone or tablet.


By continuing to visit this website, you accept the following terms of use.

 

The current version of the privacy policy available on the website is the only version that applies during your visit to the website, until a new version replaces the current version.

 

Article 1 - Statutory provisions

1. Website (hereinafter also “The website”): www.nancyvermeulen.be

2. Controller (hereinafter also: “The administrator”): Nancy Vermeulen, with its registered office at Wouwendonkstraat 94/5, 2570 Duffel, Flanders, Belgium, Chamber of Commerce number: BE0878.293.329.

 

Article 2 - Access to the website

· Access to the website and its use is strictly personal. This website and the data and information it contains cannot be used for commercial, political or advertising purposes or for any commercial offers and in particular cannot be used for unsolicited electronic offers.

 

Article 3 - Content of the website

· All brands, images, texts, comments, illustrations, (animation) images, video images, sounds, as well as all technical applications that can be used to make the website function and more generally all parts used on this site are protected by intellectual property rights under regulation, directive, law or decree and belong to the administrator. Any reproduction, repetition, use or adaptation, by any means whatsoever, of all or a mere part of thereof, including its technical applications, without the prior written consent of the controller, is strictly prohibited. If the administrator does not take immediate action against any infringement, this cannot be construed as tacit consent or waiver of prosecution.

 

Article 4 - Management of the website

· For the purpose of proper management of the website, the administrator may at any time:

· suspend, interrupt or limit access to a particular category of visitors to all or part of the website

· remove any information that could disrupt the functioning of the website or is in violation of national or international legislation or in violation of Internet etiquette

· cause the website to be temporarily unavailable in order to carry out updates

 

Article 5 - Responsibilities

· Under no circumstances shall the administrator be responsible for any failure, malfunction, difficulty or interruption in the operation of the website, which may result in the website or any of its functionalities being inaccessible. The way in which you connect to the website is your own responsibility. You are responsible for taking all appropriate measures to protect your equipment and your data against, among other things, virus attacks on the Internet. Moreover, you are responsible for the websites and the data that you consult on the Internet.

· The administrator shall not be liable for any legal proceedings against you:

· due to the use of the website or services accessible via the Internet

· due to a violation of the terms and conditions of this privacy policy

· The administrator shall not be responsible for any damage that you may suffer, or third parties or your equipment may sustain as a result of your connection to or use of the website. You will refrain from any action against the administrator resulting from this.

· If the administrator becomes involved in a dispute as a result of your use of this website, it shall be entitled to recover all damages it suffers and will suffer as a result from you.


· The information on the website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances, and, therefore, cannot be considered as personal, professional or legal advice to the user.


The administrator shall make every effort to ensure that the information made available is complete, correct, accurate and up-to-date. Despite these efforts, inaccuracies may occur in the information provided. If the information provided were to contain inaccuracies or if certain information on or through the site were to become unavailable, the administrator shall make every effort to rectify this as soon as possible.

However, the administrator cannot be held liable for any direct or indirect damage resulting from the use of the information on this site.

If you discover any inaccuracies in the information made available through the site, you can contact the site administrator.


The content of the site (including links) can be adapted, modified or supplemented at any time without prior notice or notification. The administrator does not guarantee the proper functioning of the website and cannot be held liable in any way for the malfunctioning or temporary availability or unavailability of the website or for any form of damage, direct or indirect, which may result from access to or use of the website.

Under no circumstances can the administrator be held liable, directly or indirectly, in particular or in any other way, for damage resulting from the use of this site or of another, especially as a result of links or hyperlinks, including, without limitation, all losses, work stoppages, damage to programmes or other data on the computer system, of equipment, software or other of the user.


The website may contain hyperlinks to websites or pages of third parties, or refer to them indirectly. Placing links to these websites or pages does not in any way imply an implicit approval of their content.

The administrator expressly declares that it has no control over the content or other characteristics of these websites and it can in no way be held liable for the content or characteristics of these websites or for any other form of damage resulting from their use.


Article 6 - Collecting data

· Your data will be collected by Nancy Vermeulen. Personal data means: any information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is considered to be any natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, identification number, location data, an online identifier or to one or more elements specific to the physical, physiological, genetic, mental, psychological, economic, cultural or social identity.

 

· The personal data collected on the Website is mainly used by the administrator for maintaining relationships with you and for processing your orders, where appropriate.

 

Article 7 - Your rights with respect to personal data

· Pursuant to Article 13(2)(b) of Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with respect to processing personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation or GDPR) (OJ L 119, 4 May 2016, err. OJ L 127, 23 May 2018). and art. 37, §1, 5° Law of 30 July 2018 on the protection of individuals with respect to the processing of personal data, (Official Gazette 5 September 2018), every person has the right to access, rectify or delete personal data relating to him/her, and limit the processing of personal data relating to him/her.

. You can exercise these rights by contacting us at info@nancyvermeulen.be.

 

Article 8 - Processing Personal Data

· In case of a violation of any laws or regulations the visitor is suspected of and for which the authorities need personal data the administrator has collected, this will be provided to them upon an explicit and motivated request of those authorities, after which this personal data will no longer fall under the protection of the provisions of this privacy statement.

 

· If certain information is necessary to gain access to certain functionalities of the website, the controller shall indicate the mandatory nature of this information at the time of requesting the data.

 

Article 9 - Commercial offers

· You may receive commercial offers from the administrator. If you do not (or no longer) wish to receive these, please send an email to the following address: info@nancyvermeulen.be.

 

· If you come across any personal data during your visit to the website, you must refrain from collecting this or from any other unauthorised use, as well as from any act that constitutes an infringement of the privacy of the relevant person(s). Under no circumstances shall the administrator be responsible in the above situations.

 

Article 10 - Data retention period

The personal data processed for customer management purposes shall be kept for the time necessary to comply with statutory requirements (inter alia with respect to accounting).

 

Article 11 - Cookies

· By using our website, you agree to our use of cookies.

· A cookie is a small text file that is placed on the hard disk of your computer when you visit our website. A cookie contains data, allowing you to be recognised as a visitor each time you visit our website. This enables us to set up our website specifically for you and to make it easier to log in.

· You can set your internet browser so that cookies are not accepted, that you receive a warning when a cookie is installed or that the cookies are subsequently removed from your hard disk. You can do this via the settings of your browser (via the help function). Please note that certain graphic elements may not appear correctly, or that you may not be able to use certain applications.

· We use the following types of cookie on our website:


- Functional cookies: such as session and login cookies for tracking session and login information.

- Anonymised analytical cookies: to gain insight in the visits to our website based on information about visitor numbers, popular pages and topics. This allows us to better tailor communication and information provision to the needs of our website visitors. We cannot see who is visiting our websites or from which PC the visit takes place.

 

· More specifically, we use the following cookies:

1. Strictly necessary cookies: One.com CookieInformationConsent

2. Marketing: Youtube - Google

Google Ads:

 • Sitewit.com
 • _swa_u - Used for statistics reporting and analysis - Strictly necessary - Duration: 999 days (or as set in the setup)
 • _swa_su #### (where #### is your main account) - Only created when set_site_unique_id is used - Duration: 1000 days or 0 if cookie is in session-only mode
 • Doubleclick.netIDE - Used by Google DoubleClick to record website user actions for the purpose of measuring the effectiveness of an advertisement and presenting targeted ads to the user - Marketing / Analytics (Necessary for obtaining statistics for campaigns) - Duration: 2 years
 • analytics.sitewit.com
 • ASP.NET_SessionId - Maintains visitor session status during page visits - Strictly necessary - Duration: browser session
 • AWSELB - Used to distribute traffic to the website across different servers to optimize response times - Strictly necessary - Duration: browser session
 • connect.sitewit.com (only when the product is activated)
 • ASP.NET_SessionId - Maintains visitor session status during page visits - Strictly necessary - Duration: browser session
 • AWSELB - Used to distribute traffic to the website across different servers to optimize response times - Strictly necessary - Duration: browser session


· When you visit our website, cookies from the administrator and/or third parties may be installed on your equipment.

· For more information on the use, management and deletion of cookies for each control type, please consult the following link: https://www.dataprotectionauthority.be/taxonomy/term/9160

 

Article 12 - Visual material and products offered

· No rights may be derived from the images that belong to the products offered on the website.

 

Article 13 - Applicable law

· These terms and conditions are governed by Belgian Law. The court of the domicile/ registered office of the administrator has exclusive jurisdiction in any disputes relating to these terms and conditions, unless a legal exception applies.

 

Article 14 - Contact

· For questions, product information or information about the website itself, please contact: Nancy Vermeulen, info@nancyvermeulen.be